Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – nie dotyczy dzieci już uczęszczających!

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203)
 2. Uchwała NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego , przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca na rok szkolny 2021/2022

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

 1. Do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy  mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach  – 2015, 2016,2017,2018 . O ilości wolnych miejsc dyrektor poinformuje po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji ( składanie deklaracji kontynuacji)
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2015 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka na rok szkolny  odbędzie się od  19 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.      Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku
 7. Wnioski przyjmować będziemy  elektronicznie (można je edytować, wypełnić i przesłać na adres:  sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl ) lub w skrzynce nadawczej przed wejściem do przedszkola lub w sekretariacie przedszkola codziennie w godzinach od 7:30 do 15.30  oraz dodatkowo : w środę 24, 31.03 od godziny 16:00  do godz. 17.00

Wnioski  dostępne będą zgodnie z zarządzeniem wójta gminy od dnia 19 marca ( od godziny 8:00)

 • na stronie www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl
 • w sekretariacie przedszkola. ( codziennie 7:30-15:30)

Prosimy nie pobierać wniosków ubiegłorocznych, a także  nie przysyłać wniosków przed rozpoczęciem  rekrutacji.

Kryteria  przedstawione w tabelach mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz terminów  w pliku poniżej.

Skip to content