Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Akademia Przedszkolaka”

numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł

Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:

150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Od dnia 03.09.2018 r rozpoczęło swoją działalność Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim. Nasze Przedszkole to miejsce pełne dziecięcego śmiechu i radości. Placówka usytuowana jest na wzgórzu, w budynku byłej Szkoły Podstawowej, blisko głównej trasy wiodącej do Krakowa. Lokalizacja oraz łatwość dojazdu sprawia, że przedszkole cieszy się rosnącą popularnością wśród mieszkańców gminy.

W sąsiedztwie przedszkola znajduje się Szkoła Podstawowa, a na parterze budynku powstał Samorządowy Żłobek „Małe Misie”, z którym przedszkole ściśle współpracuje organizując wspólne uroczystości i zajęcia dla dzieci. Jest to więc duży kompleks szkolny, w którym dziecko może zostać objęte opieką od żłobka aż do ukończenia szkoły podstawowej, dzięki czemu nikt nie będzie się tu czuł anonimowo. Każde dziecko zostanie dobrze poznane i otoczone opieką.

Budynek przedszkolny otoczony jest zielenią. Do dyspozycji przedszkolaków są dwa place zabaw wyposażone w różnorodny sprzęt ogrodowy. Planowana jest również rozbudowa placu zabaw i doposażenie istniejących placów w nowe sprzęty ogrodowe.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00 i może zapewnić miejsce dla 250 dzieci, którym stwarza doskonałe warunki pobytu i zabawy w estetycznie urządzonych dziesięciu salach dydaktycznych.

W każdej z grup przebywa do 25 dzieci w zbliżonym wieku. Sale wyposażone są w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, maty do kodowania, roboty interaktywne, liczne pomoce, różnorodne kąciki zabaw dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Przedszkole dysponuje także wewnętrzną salą zabaw, salą gimnastyczną w której odbywają się zajęcia rytmiczne oraz gimnastyka korekcyjna. Dodatkowo, dzięki projektom unijnym, w których przedszkole brało udział, mamy wyjątkową salę SI – wyposażoną w sprzęt najwyższej jakości, w której możemy wspomagać rozwój dzieci z większymi potrzebami. Dodatkowo, posiadamy Salę Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt terapeutyczny pozwalający na stymulację wszystkich zmysłów dziecka. Sala ta wykorzystywana jest do terapii ale również do rozwoju wszystkich dzieci. Powierzając nam w opiece swoje dziecko, możecie być Państwo pewni, że wraz z profesjonalną kadrą, zadbamy o jego wyjątkowe i całkiem zwyczajne potrzeby.

Przedszkole jako placówka opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczna będzie kładła duży nacisk na współpracę ze środowiskiem.

Na terenie przedszkola organizowane będą spotkania integrujące dzieci i środowisko rodzinne dziecka . Integracji tej służyć będzie organizacja uroczystości, warsztatów oraz pikniku rodzinnego.
Na terenie placówki działa także Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych przez przedszkole działań, oferując pomoc przy ich organizacji, jak również wspierając te działania finansowo.

W przedszkolu, wraz z dyrektorem zatrudnionych jest dziewiętnastu nauczycieli oraz czternastu pracowników obsługi i administracji.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania- szkoleniach, warsztatach, kursach, co sprzyja osiąganiu dobrych wyników w pracy z dziećmi.

Nauczyciele prowadząc prace dydaktyczno -wychowawczo – opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im opiece dzieci. Sprawując opiekę nad dziećmi dostosowują metody i sposób oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, zatem każde dziecko otoczone jest życzliwą, fachową opieką.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka z oddziałami integracyjnymi, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki

 

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka z oddziałami integracyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka Wysiołek Luborzycki z oddziałami integracyjnymi, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki:   www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady     przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny  ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, jednak poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla jednostki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Oświadczenie zostało zaktualizowane dnia 01.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Elżbieta Krawczyk

Adres email: sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Numer telefonu: 12 387-10-42

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest  ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. W obrębie wejścia jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy platformę schodową aby ułatwić transport osób niepełnosprawnych na piętro budynku , toaleta dziecięca jest dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.  Wszystkie drzwi, przejścia wewnątrz budynku mają określoną szerokość.. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,5 m. Po naciśnięciu dzwonka drzwi otwiera pracownik przedszkola i kieruje interesanta do dyrektora.
 3. Budynek przedszkola jest budynkiem piętrowym.
 4. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 5. Za zgodą dyrektora można wejść do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Przy schodach wejściowych znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Statut Przedszkola

Sprawozdania finansowe za 2022 rok dotyczące Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka zostały zamieszczone w BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,411677,sprawozdania-finansowe.html

 

STATUT

Statut Przedszkola Akademia Przedszkolaka

Statut Przedszkola Akademia Przedszkolaka 2023

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdania_finansowe_za_2023r

Sprawozdania finansowe za 2022 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2021