LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

Poniżej publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny 2021.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

Bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych, w dniu dzisiejszym prześlemy Państwu szczegóły dotyczące płatności.

Pozostałe dzieci nie zostały przyjęte ze względu na przebywanie rodzica na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, niezatrudnienie jednego z rodziców, złożenie wniosku po terminie.

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

 

Poniżej publikujemy protokół rekrutacji uzupełniającej a w nim listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka na rok szkolny 2021/2022.

Protokół rekrutacji uzupełniającej

W dniach 24.05 – 28.05 ( z wyłączeniem środy, 26.05 – przedszkole tego dnia jest zamknięte), należy złożyć deklarację woli wyboru przedszkola. 

Deklaracja woli wyboru przedszkola

 

Brak złożonej deklaracji rozumiane jest jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu i od tej decyzji nie ma odwołania.

W dniu dzisiejszym tj. 24.05, wyślemy do Państwa na adres mailowy podany we wniosku rekrutacyjnym wszystkie dokumenty związane z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Bardzo prosimy sprawdzać skrzynki a jeśli mail nie dotrze, proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem 12 387 10 42 wew. 1.1.

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH, NIEPRZYJĘTYCH ORAZ LISTA REZERWOWA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

 

Poniżej publikujemy listę dzieci przyjętych, nieprzyjętych oraz listę rezerwową.

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych  oraz lista rezerwowa

 

W dniach 04.05-07.05.2021 w godzinach pracy sekretariatu możliwe będzie podpisanie umowy. Szczegóły zostały Państwu wysłane drogą mailową. Jeśli nie otrzymaliście Państwo maila, prosimy o kontakt. Niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i od tej decyzji nie ma odwołania.

Informujemy, że w związku z tym, że nie wszyscy złożyli deklaracje wyboru w naszym przedszkolu dysponujemy następującą ilością wolnych miejsc dla roczników:

ROCZNIK 2018 – 6 wolnych miejsc  ( dzieci 3 -letnie)

ROCZNIK 2017 – 3 miejsca ( dzieci 4 -letnie)

ROCZNIK 2016 – 0 miejsc  ( dzieci 5 -letnie)

ROCZNIK 2015 – 2 miejsca  (dzieci 6-letnie)

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, należy złożyć do 7.05 w godzinach pracy sekretariatu. (8:00-15:00)

 1. Prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku  ( załącznik nr 1)

do pobrania tutaj – Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku rekrutacyjnego

 1. Oświadczenie, że dziecko nie jest przyjęte w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na terenie Gminy ( załącznik nr 2)

do pobrania tutaj – Oświadczenie – dziecko nieprzyjęte do żadnej placówki na terenie gminy

 

Dokumenty do pobrania : „prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku”  „oświadczenie” znajdują się również w sekretariacie przedszkola.

Podczas rekrutacja uzupełniającej  obowiązują takie same kryteria jak podczas pierwszej rekrutacji.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 

PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo,

przypominamy, że dzisiaj o 15:30 mija termin składania deklaracji woli wyboru przedszkola.

W sytuacji gdy dziecko znalazło się na liście zakwalifikowanych a nie otrzymaliśmy deklaracji wyboru, traktujemy to jako rezygnację z miejsca w Przedszkolu Samorządowym Akademia Przedszkolaka.

Tak jak pisaliśmy wcześniej i wielokrotnie przypominaliśmy, nie przyjmujemy deklaracji woli wyboru po terminie.

Przypominamy również, że nie ma możliwości odwołania się od niezłożenia deklaracji woli wyboru.

Informujemy również, że o godzinie 15:30 zaklejamy skrzynkę pocztową, która znajduje się przy wejściu do przedszkola, do której można było wrzucać dokumenty, by po upływie terminu tego nie robić.

Podpisanie umów odbędzie się w dniach 4-7.05 – w godzinach pracy sekretariatu. Niepodpisanie umowy jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Informujemy, że obiekt przedszkola jest monitorowany.

Z poważaniem.

 

WYNIKI 1 ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo

„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: […]
8) po § 11ba dodaje się § 11baa w brzmieniu: […] 
6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”;”
Art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
[Wyniki postępowania rekrutacyjnego; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej]
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
[…]
W związku z powyższym poniżej publikujemy dla Państwa listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Nie jest to jeszcze lista osób przyjętych i nieprzyjętych.
Lista osób przyjętych i nieprzyjętych oraz lista rezerwowa zostaną sporządzone dopiero w momencie, kiedy rodzice dzieci zakwalifikowanych złożą deklarację wyboru.
Zgodnie z art. 158 Prawa oświatowego, nie mamy obowiązku publikowania liczby punktów – punktacja jest do wzglądu dla zainteresowanych (nie dla osób trzecich).
Bardzo prosimy o cierpliwość i śledzenie informacji, które publikujemy na stronie.
Pozdrawiamy.

WYNIKI 1 ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na drzwiach wejściowych umieściliśmy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowany do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka na rok szkolny 2021/2022 w wyniku 1 etapu rekrutacji.

Jeśli Państwa dziecko znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych i decydujecie się Państwo wybrać nasze Przedszkole bardzo prosimy w dniach 19-23.04 w godzinach pracy sekretariatu złożyć, osobiście lub do skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola, deklarację woli.

Druk do samodzielnego wypełnienia do pobrania poniżej.

Deklaracja woli wyboru przedszkola

Istnieje możliwość pobrania druku osobiście w godzinach pracy sekretariatu.

Jeśli nie dostarczycie nam Państwo deklaracji woli we wskazanych terminach, przyjmujemy, że mimo iż dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych, rezygnujecie Państwo z miejsca w  naszym przedszkolu. Od tej decyzji nie ma odwołań.

Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie dostępna w Przedszkolu dnia 30.04.2021

Wtedy też, podamy Państwu szczegółowe informację dotyczące terminów i zasad podpisywania umów.

Z poważaniem,

Dyr. Katarzyna Gaudyn

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym zamknięciem przedszkoli informujemy, że wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w sekretariacie według aktualnego harmonogramu.
Bardzo prosimy o dezynfekcję rąk oraz przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową na adres: sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl
Pozdrawiamy!

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że po zakończeniu 1 etapu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 liczba miejsc, na które przeprowadzona jest rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka Wysiołek Luborzycki 160b,  wynosi:

 • dla dzieci 6 letnich – 5 miejsc
 • dla dzieci 5 letnich -0 miejsc
 • dla dzieci 4 letnich – 7 miejsc
 • dla dzieci 3 letnich – 47 miejsc

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022

Przekazujemy Państwu dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”.

Bardzo prosimy o uważne czytanie dokumentów i wypełnienie  tylko odpowiednich załączników, a także dostarczenie wymaganych dokumentów dodatkowych.

Wniosek można wydrukować lub odebrać wersję papierową w sekretariacie przedszkola w jego godzinach pracy. (9:00 -15:15)

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie dokumentów oraz podpisy obojga rodziców w miejscach wskazanych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć OSOBIŚCIE do sekretariatu w godzinach od 9:00 do 15:15 oraz dodatkowo w dniach 24.03 i 31.03 od 9:00 do 17:00.

Przyjmować będziemy tylko dokumenty kompletnie wypełnione ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wnioski należy dostarczyć do 31.03.2020 r. Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 12 387 10 42 wew. 1 lub mailowo na adres: sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

 

Wniosek rekrutacyjny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Rekrutacja 2021/2022 - Zasady i terminy składania wniosków

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – nie dotyczy dzieci już uczęszczających!

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203)
 2. Uchwała NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego , przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca na rok szkolny 2021/2022

 

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

 

 1. Do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach – 2015, 2016,2017,2018 . O ilości wolnych miejsc dyrektor poinformuje po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji ( składanie deklaracji kontynuacji)
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2015 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka na rok szkolny odbędzie się od  19 marca 2021 r. do 31 marca 2020 r.      Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku
 7. Wnioski przyjmować będziemy elektronicznie (można je edytować, wypełnić i przesłać na adres:  sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl ) lub w skrzynce nadawczej przed wejściem do przedszkola lub w sekretariacie przedszkola codziennie w godzinach od 7:30 do 15.30  oraz dodatkowo : w środę 24, 31.03 od godziny 16:00  do godz. 17.00

 

Wnioski  dostępne będą zgodnie z zarządzeniem wójta gminy od dnia 19 marca ( od godziny 8:00)

 • na stronie akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl
 • w sekretariacie przedszkola. ( codziennie 7:30-15:30)

 

Prosimy nie pobierać wniosków ubiegłorocznych, a także  nie przysyłać wniosków przed rozpoczęciem  rekrutacji.

 

Kryteria  przedstawione w tabelach mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz terminów  w pliku poniżej.

Zasady i kryteria rekrutacji