MISJA PRZEDSZKOLA

W myśl założeń podstawy programowej nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest ” wsparcie całościowego rozwoju dziecka (…)”. Nasze przedszkole zgodnie z podstawą programową wspiera rozwój poprzez umożliwianie i tworzenie warunków do odkrywania własnych możliwości zarówno fizycznych, emocjonalnych, społecznych jak i  poznawczych. Nasz przedszkole wspiera dzieci w ich działaniach, nauczyciele podczas pracy  zachęcają dzieci  do odkrywania faktów i zjawisk a tym samym do przekraczania kolejnych granic swoich możliwości.

Zadania przedszkola realizujemy w codziennej pracy –  zarówno dyrektor jak i nauczyciele we współpracy z rodzicami. Współpraca oparta jest na wzajemnym dialogu i zaufaniu.

Nasze Przedszkole jest więc miejscem, które wspomaga, wspiera, inspiruje, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego i emocjonalnego, rozwija uzdolnienia,  zainteresowania dzieci, oraz integruje środowisko rodzinne i przedszkolne tworząc atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

Jesteśmy przedszkolem, które

 • Wszechstronnie wspomaga rozwój osobowości i edukacji dziecka w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach;
 • Promuje postawy proekologiczne i wdraża zasady zdrowego trybu życia;
 • Wydobywa potencjał twórczy każdego dziecka oraz kształtuje jego postawy estetyczne;
 • Gwarantuje prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • Tworzy dobrą atmosferę do rozwoju i wychowania;
 • Respektuje prawa dziecka;
 • Buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 • Wpaja pozytywne wartości społeczne i moralne;
 • Wspomaga w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień;
 • Wspiera rodzinę w procesie wychowania;
 • Angażuje rodziców, którzy  czynnie uczestniczą w  przedsięwzięciach przedszkola.

Nasze wartości

Wychowanie przedszkolne to okres kształtowania się osobowości dziecka. Wzorce i motywy postępowania czerpie ono ze świata zewnętrznego: od rodziców, nauczycieli, innych dorosłych czy z mediów. Potrzebna jest zatem świadomość, że w każdym dziecku zmiany w osobowości dokonują się pod wpływem przekazu wartości płynących z różnych źródeł.  Chcemy, aby nasze przedszkole prowadziło dzieci ku wartościom uniwersalnym, chcemy  stwarzać okazje do gromadzenia doświadczeń, zachęcać do poszukiwania wiedzy o świecie oraz umożliwiać spotkania z innymi ludźmi: z nauczycielami, z dziećmi i z innymi uczestnikami edukacji – bo chcemy kształtować osobowość dziecka w oparciu o wartości takie jak:

P – prawda, przyjaźń

R – radość

Z – zabawa, zaufanie

E – eksperymentowanie

D – dobro

S – sukces

Z- zdrowie

K –  kreatywność

O – otwartość, odwaga

L – lojalność

E – edukacja

Wizja przedszkola

Jesteśmy po to, aby w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Nasze przedszkole działa więc po to aby……

Dzieci

 • zdobyły umiejętności praktyczne, które będą mogły wykorzystać w codziennym życiu;
 • zachęcone sukcesami z ciekawością kontynuowały rozwój i naukę w szkole;
 • czuły sie dobrze, pewnie i bezpiecznie;
 • były szczęśliwe, radosne i pełne wiary w swoje możliwości.

Rodzice

 • wspierali działania przedszkola oraz rozwój swoich dzieci;
 • byli partnerami w wychowaniu;

Nauczyciele będą

 • kompetentni i profesjonalni;
 • otwarci na zmiany i potrzeby dzieci;
 • życzliwi i konsekwentni;
 • doskonalić swój warsztat pracy.

Sylwetka Absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole na miarę swoich możliwości:

Wykazuje

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawowa wiedzę o świecie.
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia i postępowania,
 • kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,
 • zasad  poszanowania przyrody i środowiska;
 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;